SILA KLIK SINI JUGA

FoLLow3rS

Iklan

Pertandingan Memasak 2015 SK Lahad Datu III

Selasa, 2 April 2013

PENULISAN ILMIAH (cara dan panduan)

DOKUMEN YANG DISEDIAKAN DIBAWAH SEKADAR RUJUKAN UNTUK SEMUA.

BOLEH DIGUNAKAN DENGAN BAIK SEKIRANYA PERLU.

INSYAALLAH

PENULISAN ILMIAH
1                     Pengenalan

Penulisan ilmiah sering digunakan untuk mempersembahkan laporan, kertas kerja, projek kajian, tesis atau disertasi sama ada untuk dibentangkan di seminar, kolokium, simposium, persidangan, viva atau sekadar penulisan untuk diterbitkan di dalam jurnal, buku atau majalah ilmiah.

Panduan penulisan ini merupakan satu wadah bagi memberi pendedahan awal kepada warga organisasi pendidikan untuk menyediakan dan seterusnya membentangkan hasil penulisan ilmiah yang baik. 

            Panduan ini akan membincangkan secara umum tentang format dan kaedah menulis sesebuah penulisan ilmiah. Garis panduan yang dimuatkan di sini adalah untuk kegunaan para guru dan pelajar yang bakal terlibat dalam aspek penulisan ilmiah. Adalah diharapkan, melalui usaha  ini pembaca akan dapat pengetahuan untuk menyediakan dan membentangkan hasil penulisan ilmiah yang berkualiti.

2.0       Definisi Konsep

            Penulisan ilmiah merupakan satu bentuk penulisan formal untuk mempersembahkan sesuatu ide, konsep, kajian melibatkan penulis merujuk kepada sesuatu sumber yang ada autoriti seperti buku-buku ilmiah, jurnal dan majalah dalam penulisannya (APA, 2001).

            Menurut Universiti Teknologi Malaysia (2001) pula, penulisan ilmiah merupakan satu penulisan bersifat akademik seperti Projek Sarjana Muda, Laporan Projek Sarjana, Tesis atau Disertasi Penyelidikan sebagai memenuhi keperluan kurikulum bagi pengajian secara kerja kursus maupun penyelidikan.

            Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (1995) di Jakarta  pula menyatakan bahawa karangan ilmiah adalah salah satu jenis karangan yang berisi serangkaian hasil pemikiran yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya melibatkan hasil penelitian, pengamatan, ataupun peninjauan yang memenuhi syarat berikut:

1.         Penulisannya berdasarkan hasil penelitian;
2.         Pembahasan masalahnya sesuai dengan fakta;
3.         Perbincangannya melibatkan masalah yang cuba diselesaikan;
4.         Menggunakan kaedah tertentu dalam mempersembahkan penulisan dan
            menyelesaikan masalah yang dibincangkan;
5.         Menggunakan bahasa yang lengkap, terperinci, teratur, jelas, ringkas, dan   tepat sehingga tidak terbuka kepada kemungkinan untuk disalah tafsir oleh pembaca.

            Sehubungan itu, seorang penulis perlu memiliki ketrampilan dan pengetahuan dalam:

1.         Masalah yang diteliti,
2.         Kaedah penelitian,
3.         Teknik penulisan bahan ilmiah dan
4.         Penguasaan bahasa yang baik.


3.0       Jenis Penulisan Ilmiah

            Terdapat beberapa jenis penulisan ilmiah yang biasa digunakan. Berikut adalah beberapa contoh:


1                     Kerta Kerja Konsep/ Kajian

            Kertas kerja ditulis untuk disampaikan kepada kelompok tertentu dalam suatu pertemuan ilmiah, misalnya dalam seminar, simposium, kolokium, persidangan atau kongres. Di samping itu kertas kerja juga ditulis untuk melengkapi tugas-tugas lain seperti pembentangan untuk kuliah tertentu. Biasanya, kertas kerja untuk pembentangan atau penerbitan ilmiah dibahagikan kepada dua bentuk iaitu: (a) kertas konsep dan (b) kertas kajian atau penyelidikan. Penulisan kertas konsep biasanya hanya melibatkan ide penulis berdasarkan pengalaman dan kajian perpustakaan yang telah dijalankan. Sementara itu, penulisan kertas kajian atau penyelidikan biasanya melaporkan dapatan daripada analisis data yang telah dikumpul melalui proses dan kaedah tertentu dengan menggunakan instrumen tertentu. Oleh itu, dalam penulisan ilmiah berbentuk kertas kajian, beberapa aspek penting seperti objektif kajian, persoalan kajian, kaedah kajian dan dapatan kajian perlu dinyatakan dengan jelas.      

2                     Artikel

            Artikel berbentuk ilmiah biasanya ditulis untuk pembaca tertentu, umpamanya untuk dimuat dalam majalah ilmiah atau jurnal. Jika artikel itu ditujukan untuk orang awam dan dimuatkan pada surat kabar atau majalah umum, biasanya penyampaiannya adalah secara umum dan bukan berbentuk ilmiah. Biasanya artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal juga boleh dibahagikan kepada dua bentuk iaitu: (a) kertas konsep dan (b) kertas kajian atau penyelidikan. 

3                     Kertas Projek, Tesis dan Desertasi

            Ketiga jenis penulisan ilmiah ini disediakan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh pengakuan tingkat kesarjanaan dalam suatu pedidikan peringkat tinggi. Kertas projek biasanya disiapkan untuk mendapatkan Ijazah Sarjana Muda sementara tesis disediakan untuk mendapatkan Ijazah Sarjana atau Master manakala disertasi dihasilkan untuk mendapatkan Ijazah Kedoktoran (UTM, 2001).


4                     Laporan

            Laporan ialah suatu wahana penyampaian berita, informasi, pengetahuan atau gagasan dari seseorang kepada orang lain. Laporan yang disampaikan secara bertulis dan berisi serangkaian hasil pemikiran yang diperoleh dari hasil penelitian, pengamatan ataupun peninjauan juga merupakan satu bentuk penulisan ilmiah (Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, 1995)


1                     Format Kertas Kerja dan Kertas Kajian

            Biasanya sesebuah kertas kerja ditulis mengikut format yang tertentu. Berikut adalah format yang biasa diguna dan diterima pakai oleh banyak pihak:

4.1       Kertas dan Saiz

            Kertas yang biasa digunakan untuk mencetak kertas kerja yang telah siap adalah dari jenis simili 70 atau 80 gram berwarna putih dan bersaiz A4.

1                     Jidar/ Margins

            Jidar yang biasa digunakan adalah 2.5 cm di sebelah atas, kanan dan bawah tetapi lebih besar pada sebelah kiri untuk memudahkan penjilidan. 

2                     Huruf/ Fonts

            Huruf Times New Roman bersaiz 12pt kerap digunakan dalam penulisan ilmiah. Namun demikian, huruf Courier bersaiz 12pt atau huruf Arial 12pt juga biasa digunakan. Huruf dan saiz yang digunakan dalam penulisan mestilah konsistent dan tidak bercampur-campur.
 
3                     Jarak Antara Baris

            Biasanya, jarak antara baris yang digunakan adalah satu setengah langkau (1.5 spacing).

4                     Muka surat

            Bagi halaman sebelum teks kandungan, nombor roman i, ii, iii dan seterusnya digunakan untuk menandakan halaman isi kandungan, synopsis atau exsecutive summary, senarai jadual, penghargaan dan sebagainya.

            Nombor menggunakan angka 1, 2, 3 dan sebagainya pula digunakan untuk muka surat seterusnya bermula dari sub tajuk pengenalan/ pendahuluan sehingga bahagian rujukan dan lampiran. 

5                     Urutan Penulisan Kertas Cadangan dan Laporan Kajian

            Berikut adalah contoh format kertas cadangan penyelidikan tradisional

HALAMAN JUDUL


Halaman Judul
Kandungan
Senarai Jadual
Senarai Singkatan
Lampiran

BAB 1 PENDAHULUAN


1.1       Pendahuluan
1.2       Latar Belakang Kajian
1.3       Pernyataan Masalah
1.4       Tujuan Kajian
1.5       Rasional Kajian
1.6       Soalan Kajian
1.7       Batasan Kajian
 

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR


1                     Pendahuluan
2.2       Tinjauan Am
2.2       Tinjauan relevan dengan soalan kajian
2.3       Rumusan

BAB 3  METODOLOGI


3.1        Pendahuluan
3.2         Reka Bentuk Kajian
3.3         Instrumen
3.4         Populasi/Sampelan
3.5         Prosedur Pengumpulan Data
-   kaedah
-   kajian rintis
1                              Pemerosesan dan Analisis Data
2                              Jadual Kerja
3                              Anggaran Kos Perbelanjaan / Bajet

BIBLIOGRAFI
LAMPIRANBerikut pula adalah contoh susunan dan urutan sebuah laporan kajian 
                                                                                    Halaman
Halaman Judul                                                                        i
Isi kandungan                                                                         ii
Abstrak                                                                                   iii
   1.0    Pengenalan                                                                  1
            1.1       Matlamat Kajian                                            
            1.2       Objektif Kajian                                              
            1.3       Persoalan Kajian                                            
            1.4       Kepentingan Kajian                                       
            1.5       Batasan Kajian                                               
   2.0    Sorotan Kajian                                                            4
   3.0   Metodologi Kajian                                                       6
            3.1       Rekabentuk Kajian                                         
            3.2       Persampelan
            3.3       Instrumentasi
            3.4       Prosedur Kajian
            3.5       Kaedah Analisis Data
   4.0   Perbincangan Dapatan Kajian                                      11
            4.1       Demografi
            4.2       .................
   5.0   Rumusan, Cadangan dan Kesimpulan                         20

Rujukan                                                                                  
Lampiran                                                                    


5.0       Penggunaan Bahasa

            Penulisan karya ilmiah perlu menggunakan bahasa yang formal dan tepat serta sesuai  untuk membicarakan sesuatu fakta secara objektif dan komunikatif. Sebuah penulisan disebut komunikatif apabila dipersembahkan  secara logik dan sistematik bagi memperlihatkan sesuatu sebab dan akibat, kesejajaran atau kemungkinan.

6.0       Perenggan

            Perenggan biasanya digunakan bagi menandai pembukaan topik baru, atau pengembangan lebih lajut tentang topik sebelumnya berdasarkan tujuan dan kedudukannya dalam penulisan :

6.1       Perenggan Pengenalan/ Pendahuluan/ Pembuka
            • Pengantar
            • Menarik minat dan perhatian pembaca
            • Menyediakan fikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan
            • Tidak terlalu panjang supaya tidak membosankan
6.2       Perenggan Penghubung
            • Berisi inti persoalan yang akan dikemukakan.
            • Analisa masalah
            • Antara perenggan dengan perenggan harus berhubungan secara logik
6.3       Perenggan Penutup
            • Merumus dapatan
            • Mengandungi kesimpulan, penegasan dari perenggan penghubung
            • Ringkas, padat dan pendek
1                     Topik dan Tajuk

            Sebelum memulakan penulisan suatu karya ilmiah, topik (pokok pembicaraan) perlu ditentukan terlebih dahulu. Dalam memilih topik, perlu dipertimbangkan beberapa hal berikut :

1. Topik tersebut ada manfaatnya dan layak dibahas
2. Topik tersebut cukup menarik terutama bagi penulis
3. Topik tersebut diketahui dengan baik oleh penulis
4. Bahan sokongan penulisan dapat diperolehi dan mencukupi

            Topik yang telah dipilih harus dibataskan/ dihadkan agar skop pembicaraannya tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit. Proses pembatasan topik dapat dipermudahkan dengan cara membuat diagram jam, diagram pohon atau piramid berbentuk terbalik.

            Setelah diperoleh topik yang sesuai maka dalam pelaksanannya topik yang telah dipilih itu harus dinyatakan dalam suatu judul/ tajuk. Topik ialah pokok pembicaraan dalam keseluruhan karangan yang akan digarap sementara judul ialah nama, tajuk atau semacam label untuk suatu karangan.

Berikut adalah beberapa peringatan tentang penggunaan judul:

a.         Judul merupakan satu-satunya bagian tulisan seseorang yang dibaca oleh    orang lain
b.         Judul perlu menggambarkan maksud  keseluruhan topik perbicaraan
c.         Judul biasanya tidak melebihi 12 patah  perkataan
d.         Gunakan perkataan dan istilah yang tepat  dan padat
e.         Tidak mengandungi  singkatan atau akronim.


2                     Kerangka Penulisan

            Kerangka merupakan himpunan idea utama penulis yang disusun  dalam komposisi yang terpadu secara sistematik. Kerangka karangan berguna bagi penulis sebagai pedoman penulisan laporan tersebut. Topik-topik di dalam kerangka yang disusun secara sistematik, langkah demi langkah adalah berguna sebagai pedoman kepada pembaca untuk melaksanakan penelitian kerana biasanya penulisan ilmiah ini melibatkan perbincangan tentang masalah yang diteliti, kaedah penelitian, pembahasan hasil penelitian, serta saran-saran untuk langkah yang akan diambil sebagai tindak lanjut. Ringkasnya pembaca dapat memahami dan mengikuti ide-ide yang diungkapkan dalam penulisan dengan mudah dan cepat

3                     Format Rujukan

            Rujukan yang dinukil dalam teks hendaklah direkodkan dan selari dengan senarai rujukan mengikut sistem penulisan rujukan seperti:

(a)        Sistem Pengarang dan Tahun (Sistem Harvard)
(b)        Sistem Pengarang, Tahun dan Halaman (Sistem APA)

Berikut adalah kaedah menukilkan rujukan dalam teks dengan menggunakan Sistem Pengarang dan Tahun (Sistem Harvard):

(i)         Meletakkan tahun penerbitan dalam  kurungan selepas nama pengarang       yang  dirujuk, contohnya:

            Menurut Paredis (1993), kaedah penjadualan dalam pelbagai bidang           merupakan kekangan utama untuk mengoptimumkan produktiviti

(ii)        Jika nama pengarang tidak perlu ditulis dalam ayat, nama pengarang dan    tahun perlu dituliskan dalam kurungan pada akhir ayat, contohnya:

            Oleh itu, kaedah penjadualan perlu digantikan dengan satu keadah yang     lebih berkesan untuk mengoptimumkan produktiviti (Paredis, 1993).

(iii)       Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang,          nama kedua-dua pengarang tersebut perlu ditulis, contohnya:

            Senggaraan secara berjadual dalam penghasilan kuasa telah lama dikaji       oleh Kralj dan Petrovic (1995).

(iv)       Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh tiga pengarang atau   lebih, hanya nama pengarang pertama dan perkataan et. al ditulis seperti:

            Shafie Deris, et. al. (1999) telah menggunakan pendekatan terkini   tersebut dalam menyediakan jadual waktu untuk universiti.

(v)        Sekiranya beberapa bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh        pengarang yang sama dan diterbitkan pada tahun yang sama, huruf a, b,      c dan seterusnya perlu digunakan untuk membezakan sumber-sumber             tersebut, contohnya:
   
            Lenong (Probonegoro, 2000a), ropeng (Probonegoro, 2000b; Muhadjir        dan Halim, 1999), dan hikayat (Probonegoro, 2000c), merupakan hasil          seni rakyat tradisional Jawa.

4                     Bibliografi

            Salah satu ciri yang mendukung karya tulis ilmiah adalah kejujuran ilmiah dalam bentuk pernyataan tentang hasil penelitian orang lain yang disajikan dalam bentuk bahan pustaka. Bahan pustaka itu kemudian dirangkum dalam bentuk daftar pustaka/ bibliografi. Bibliografi/ Rujukan pada dasarnya berfungsi sebagai dokumentasi bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dalam sesuatu penulisan.
            Melalui Bibliografi/ senarai rujukan ini pembaca dapat mengetahui sumber yang digunakan tanpa perlu membaca seluruh tulisan tersebut terlebih dahulu. Berdasarkan bibliografi tersebut pembaca yang berpengalaman akan dapat mengira mutu pembahasan suatu tulisan, karena tujuan utama dari bibliografi adalah untuk mengidentifikasikan karya ilmiah tersebut.

            Berikut adalah contoh kaedah menulis bahan rujukan berdasarkan sumbernya:

(a)        Buku

Wan Mohd Zahid Mohd Nordin (1993). Wawasan Pendidikan : Agenda     Pengisian. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

Kementerian Pendidikan Malaysia (1990). Pukal Latihan Kurikulum Bersepadu     Sekolah Menengah: Bahan Sumber Tambahan. Kuala Lumpur: DBP.

(b)        Artikel dalam buku

Southworth, G. (2002). “Instructional Leadership in             Schools: Reflections and        Empirical Evidence.” dlm. Mikac, N. School Leadership and       Management. Boston: Allyn & Bacon. 73-91.

(c)        Artikel dalam jurnal
Hallinger. P dan Murphy, J.F. (1985). Assessing The             Intructional Management        Behavior Of Principal. The Elementary School Journal, 86(2).  217-247.
(d)       Tesis
Chew Chee Wan (1993). Instructional Supervision For Curriculum             Implementation: A Case Study Of A             School. Universiti Malaya:      Disertasi Sarjana Pendidikan.
(e)        Bahan sumber yang tidak diterbitkan
Salim Sulaiman (2000). Peranan Pengetua     Dan     Pasukan Kerja Untuk Meningkatkan Kecemerlangan Pendidikan. PPD Kulai, Johor:           Kertas kerja tidak diterbitkan.

11.0     Cadangan

            Selepas kursus ini, guru-guru pembimbing pelajar akan menggunakan panduan penulisan ilmiah yang telah didedahkan seperti di atas bagi membantu pelajar untuk menyediakan dan seterusnya membentangkan satu hasil penulisan ilmiah yang baik dan berkualiti dalam Kolokium Pelajar Tingkatan Enam Sekolah-Sekolah Menengah Negeri Johor 2008

5                     Rumusan/ Kesimpulan

            Sesuatu penulisan formal dan ilmiah biasaanya dihasilkan berdasarkan sesuatu kaedah dan format tertentu. Namun demikian, terdapat beberapa perbezaan kecil di sana sini antara satu hasil penulisan ilmiah dengan yang lain. Oleh itu, perbincangan tentang penulisan ilmiah di atas hanyalah panduan asas yang boleh dijadikan pedoman kerana kaedah dan format yang digunakan telah diterima pakai oleh banyak pihak.Rujukan

American Psychological Association (2001). Publication Manual of the American   Psychological Association. 5th ed.Washington, D.C.: Author.

Gallaudet University (2003). APA Style Ganeral Guidelines.Washington DC:         Gallaudet University.

Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (1995). Pedoman Penulisan Skripsi.        Jakarta: LIPI.

Universiti Teknologi Malaysia (2001). Panduan Menulis Tesis. Skudai, Johor:         Penerbitan UTM.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Klik Sini

Related Posts with Thumbnails